نقاشی صنعتی تک رنگ آماده سازی سطوح فلزات و رنگ آمیزی فلزات صنعتی،نفت،پتروشیمی و نیروگاهی

قطعه آماده شده و درحال اسفاده در فرودگاه