1. مپنا
  2. توگا
  3. اویک
  4. پالایشگاه آبادان
  5. آلومینیوم المهدی
  6. مس سرچشمه
  7. توربین دار
  8. آسیا ابزار دقیق